Darko Miletić 064/864-02-06

Nebojša Ivanović 064/864-02-03

aukcije@autokucaholliday.co.rs

ОПШТИ УСЛОВИ АУКЦИЈСКЕ ПРОДАЈЕ

Ови општи услови аукцијске продаје, допуњују посебне нагодбе утврђене међу уговарачима у посебним уговорима о купопродаји (сходно чл. 142 Закона о облигационим односима).

Општи услови аукцијске продаје, су доступни свим потенцијалним уговарачима који остваре право на регистрацију.

Сврха ових општих услова јесте да се утврде услови приступа интернет страници на којој организатор аукције врши аукциону продају, услови организације и интернет продаје, као и права и обавезе продавца и купца у вези са тим.

РЕГИСТРАЦИЈА

Право за учествовање на аукцијама које организује Holliday doo из Шапца, (у даљем тексту понуђач) имају сва правна и физичка лица која имају седиште, односно пребивалиште на територији Републике Србије.

Право за учествовање на аукцији се стиче регистрацијом на сајту www. holliday-aukcije.com. Регистрација је у потпуности бесплатна.

Статус учесника на аукцији условљен је претходном регистрацијом и прилагањем свих потребних докумената и то:

за правна лица: извод из регистра АПР, потврда о регистрацији правног лица у Републици Србији, порески идентификациони број, фотокопија личне карте одговорне особе предузећа, електронска адреса на коју се шаљу све понуде и рачуни.

за физичка лица: фотокопија важеће личне карте, број текућег рачуна са којег се врши плаћање, као и банка код које је тај рачун отворен, потврда о стању средстава на том рачуну у претходна три месеца, потврда послодавца о радном односу и трајању истог.

Организатор аукционе продаје задржава право да изведе процену ризика, да би проценио финансијску и правну аутентичност учесника да испуни обавезе које проистичу из интернет продаје у којој може да учествује.

Свако одбијање од стране учесника да обезбеди тражене информације може довести до одбијања права приступа страници од стране понуђача.

Понуђач сваком ко је прихватио Опште услове за учествовање и ко испуњава услове за поједине категорије учесника обезбеђује корисничко име и лозинку за приступ страници и за учествовање у интернет продајама.

У случају било каквих промена Општих услова, кориснико име и лозинка који су додељени на основу претходних општих услова за учествовање биће одмах отказани од стране понуђача.

У овом случају сваки корисник ће добити ново корисничко име и лозинку да би могао да приступи страници и да учествује у интернет продаји.

Понуђач задржава право да у сваком датом тренутку из било којег разлога деактивира корисничко име и лозинку било ког учесника.

Корисничко име и лозинка који се додељују сваком учеснику су строго лични и користе се на сопствену одговорност. У ову сврху, учесник преузима на себе да чува њихову поверљивост и нарочито да их никад не записује и не даје трећем лицу. У случају да учесник изгуби или заборави лозинку или корисничко име, треба да контактира понуђача,како би му било додељено ново корисничко име или лозинка.
Учесник који је регистрован од стране понуђача, шаље понуде на аукцији само у своје име. Свака понуда од стране посредника који користи корисничко име и лозинку регистрованог учесника неспорно ће се третирати као да је дата од стране наведеног учесника лично.

Регистровани учесник нема право да тврди да је његово корисничко име и лозинку користило треће лице како би постигао отазивање понуде од стране понуђача, и нема право на приговор у том смислу према понуђачу.

Понуђач ће све куповине од стране регистрованог учесника са његовим корисничким именом и лозинком ће у пуном износу наплатити од учесника, као и све трошкове куповине.

УЧЕСТВОВАЊЕ НА АУКЦИЈИ

Понуђач ће од регистрованог учесника затражити полагање новчаног депозита као средства обезбеђења плаћања предмета аукције.

Износ депозита зависи од категорије учесника, а категорија се утврђује на основу вредности куповине, претходне сарадње, као и осталих за понуђача битних чинилаца.
КАТЕГОРИЈА ДЕПОЗИТ
Категорија I < 30.000 ЕуР мин.2.000 ЕуР Категорија II >30.000 ЕуР мин. 10% почетне вредности

Након извршене регистрације и обавештења о износу депозита учесник је у обавези да саопштени износ депонује код понуђача и то:

Уплатом на рачун понуђача бр 265-6210310003476-58 отворен код Raiffeisen банке или на благајни привредног друштва у року од 24 сата од добијања обавештења о износу депозита.

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОДАЈЕ

Holliday doo објављује на страници датум и време почетка сваке продаје као и датум и време завршетка наведенe продаје.

КУПОВИНА

Почетна цена предмета аукције је цена коју је одредио понуђач и исказана је у ЕуР,а у себи задржи и трошкове транспорта, царине, пореза на додату вредност, извозних и увозних докумената и маржу понуђача.

Предмет аукцијске продаје је представљен на сајту понуђача у одговарајућем опису и са довољним бројем фотографија. На сајту је садржан податак о почетној цени, тренутној цени и цени за куповину buy now (купи одмах) зависно од природе аукције (online или buy now).

Понуђач задржава право да по свом нахођењу одлучује која возила даје на продају, има право да измени или уклони једно или више возила датих на продају без обавезе да објашњава разлоге.

Учесник сам одређује цену коју ће понудити за предмет аукције, при чему висина сваког повећања понуде износи мин 100 ЕуР. Учесник који учествује на аукцији предаје своју највећу понуду са којом би платио аутомобил.
У току трајања аукције учесник може дати више понуда све до тренутка када је продаја завршена.

Учесник који је дао понуду преузима обавезу да коначно и неопозиво плати купопродајну цену у случају да његову цену изабере Holliday doo.

Систем сортира понуде по висини.

Све понуђене цене морају да прођу верификацију од стране понуђача предмета аукције, који задржава право да их не прихвати.

Понуђач у случају спора поводом понуде коју изабере, може без објашњења и права учесника на жалбу да остане при извршеном избору понуде и учесника који је ту понуду дао. Такође, уколико првобитно изабрана понуда није коначно изабрана, нарочито ако постоји сумња у вези са идентитетом учесника или порекла средстава која се користе за куповину возила, понуђач може по свом нахођењу, да изабере понуду другог учесника или да једноставно откаже конкретну продају.

Обрада понуђених цена се врши најкасније у року од 48 сати после завршетка аукције.

После прихватања цене дате у понуди, Holliday doo, учеснику шаље налог за верификацију куповине, односно оверену профактуру.

Оверена профактура садржи цену коју је на аукцији понуђач прихватио као коначну цену продаје без додатних провизија.

Корисник је дужан да по пријему оверене профактуре понудиоца, уплати целокупан износ купопродајне цене у року од 24 сата од пријема исте.

Уплата се врши на текући рачун Holliday doo бр. 265-6210310003476-58 отворен код Raiffeisen банке или на благајни привредног друштва.

Учесник који у задатом року не изврши уплату купопродајне цене, мора рачунати да ће понуђач одбити његову понуду.

У сваком случају такав учесник је обавезан да уплати суму у износу од 10% вредности продајне цене. Holliday doo, сем тога задржава право да суспендује право приступа страници сваком учеснику који не плати продајну цену у уговореном року, као и право задржавања уплаћеног депозита на име учествовања у продаји.

ОДГОВОРНОСТ ПОНУЂАЧА

Понуђач гарантује да је возило које је предмет аукцијске продаје легално купљено од власника са свим пратећим оригиналним документима.

Понуђач сноси одговорност за превоз возила до уговореног места преузимања.

Понуђач врши царињење и складиштење возила, као и обезбеђивање целокупне документације неопходне купцу за регистрацију и свако даље поступање са возилом.

Понуђач је обавезан да у уговореном року а након исплате купопродајне цене од стране купца, преда возило одређене врсте, марке и типа које је купац излицитирао у конкретној аукцијској продаји.

Купац путем аукције купује половна моторна возила у стању приказаном на фотографијама начињеним од стране независне куће за процену стања возила, где је понуђач искључиво посредник у продаји и не сноси одговорност за недостатке или оштећења која на истим нису приказана, с’ обзиром да му у тренутку купопродаје она нису позната, односно није могао знати за њих.

Понуђач не одговара за евентуалну несаобразност између приказане и стварно пређене километраже возила.

Понуђач не одговара за стање и исправност возила као ни за материјалне недостатке ствари, односно возила, његових елемената, резервних делова и додатне опреме јер му наведене карактеристике возила нису могле бити познате.

Holliday doo не гарантује за континуирани, непрекидни или потпуно безбедни приступ својим интернет услугама, а и рад интернет странице може бити ометен бројним факторима ван његове контроле.
За сваку закључену купопродају Holliday doo, ће посебно и индивидуално закључити уговор о купопродаји са купцем.

У случају очигледног неслагања возила са описом продаје купац који у потпуности одустаје од испорученог возила, одмах обавештава продавца званичним писмом за које има потврду да је примљено. Купац који прихвати да преузме возило које није у сагласности са описом продаје неће више моћи да се позове на неслагање возила да би оспорио цену или део продаје.

ИСПОРУКА

После уплате купородајне цене од стране корисника односно купца, понуђач приступа радњама везаним за испоруку возила.

Рок за испоруку возила је максимално 25 радних дана од дана уплате купопродајне цене, уколико није другачије назначено у понуди аукције.

У случају кашњења испоруке без кривице понуђача, он према купцу не сноси одговорност у смислу накнаде трошкова на име изгубљене добити и друге штете коју би услед ових околности претрпео купац.

У случају закаснелог преузимања возила од стране купца Holliday doo ће складиштити возило/а, у име купца и у том смислу ће наплатити купцу све трошкове везане за складиштење.

Преузимање предмета аукције ако се ради о возилу се врши на адреси ул. Обилазни пут бб у Шапцу, или на другој локацији уколико постоји сагласност купца и понуђача. Приликом примопредаје возила купцу се предају документа о купопродаји као и сва друга документа потребна за регистрацију возила и кључеви за возило.

Приликом преузимања возила купац односно његов представник потписује отпремницу (записник о примопредаји), којим потврђује датум и време преузимања, као и евентуалне примедбе. Купац који то не учини губи право да се позове на неслагање возила да би оспорио продају, те ће се сматрати да је возило преузео без икаквих примедби.

УРАЧУНАВАЊЕ И ПОВРАЋАЈ ДЕПОЗИТА

Учесник односно купац, има право на урачунавање депозита у исплату купопродајне цене, сем у случају да не уговори другачије.

Уколико учесник одлучи да у наредном периоду не учествује у аукцијама које организује понуђач, може поднети захтев за повраћај депозита. Понуђач се обавезује да положени депозит врати кориснику на располагање у року од 2 радна дана од тренутка подношења захтева.

Понуђач задржава право да одбије захтев за повраћајем депозита уколико се утврди да у тренутку подношења захтева за повраћај депозита постоје неизмирене обавезе од стане корисника, или уколико нису у целости испоштована правила аукције.

ВАЖЕЋИ ЗАКОН – РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Општи услови аукцијске продаје који су овде наведени као и продаја су усаглашени са позитивним правом Републике Србије.

Уговорне стране преузимају на себе обавезу да учине све напоре да постигну споразум ван суда за сваки спор који може да проистекне или је у вези са Општим условима. Сваки спор који проистиче из или је у вези са ваљаношћу, тумачењем или окончањем Општих услова који се не може решити ван суда у року од једног месеца биће предмет спора надлежног суда (за физичка лица-Основног суда у Шапцу, за правна лица-Привредног суда у Ваљеву).

Изјављујем да сам прочитао и у потпуности разумео Опште услове који су напред наведени и изјављујем да их прихватам у целости и без ограничења.